Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Midlertidig forskrift om kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater for året 2005
( 25.02.2004 )

Midlertidig forskrift om kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater for året 2005

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet ved kgl.res. 20. februar 2004 med hjemmel i lov 29. august 2003 nr. 90 om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen, del III punkt 2.

 

 

Kap. 1 – Alminnelige bestemmelser

 

§ 1 Forskriftens virkeområde

          Denne forskriften gjelder utbetaling av økonomisk støtte til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner og foreninger som kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater.

          Kompensasjonen regnes som frie midler innenfor de rammer som følger av organisasjonens godkjennelse etter lotteriloven.              

                          Denne kompensasjonsordningen gjelder for året 2005.

 

§ 2 Omfanget av kompensasjonen

           Det beløp som kan utbetales er begrenset oppad til totalt 933 millioner kroner.

 

§ 3 Hvilke organisasjoner kan søke kompensasjon

          Kompensasjon kan bare søkes av organisasjoner som mottok inntekter fra lovlig oppstilte gevinstautomater i 2001, og som er godkjent av Lotteritilsynet etter lotteriloven § 10 jf § 5.

          Likt med gevinstautomater i første ledd regnes også lotteriautomat og varegevinstautomat.

 

§ 4 Avkorting i kompensasjonen

          Dersom det totalt dokumenterte søknadsbeløpet overstiger beløpsrammen fastsatt i § 2, vil alle kompensasjonskrav bli prosentvis avkortet.

 

Kap. 2 -  Saksbehandling

 

§ 5 Søknad om kompensasjon

           Søknaden skal fremsettes på eget skjema og sendes Lotteritilsynet innen 01.05.2004. Søknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes behandlet. Det vil normalt ikke bli gitt fristutsettelse eller oppreisning for fristoversittelse.

           Som vedlegg til søknaden må det fremlegges dokumentasjon som viser hvilke inntekter organisasjonen mottok fra gevinstautomater i 2001. Som dokumentasjon godtas organisasjonens regnskap for 2001, såfremt organisasjonens inntekter fra gevinstautomater klart fremgår av dette.

          Dersom organisasjonen ikke kan fremlegge slik dokumentasjon som nevnt i andre ledd, skal det i tillegg sendes inn årsoppgjør fra automatentreprenør eller bankkontoutskrift som dokumenterer samlet overføring av inntekter i 2001 fra automatentreprenør til organisasjon.

 

§ 6 Brev om foreløpig tilsagn

          Brev om foreløpig tilsagn skal sendes hver enkelt søker som oppfyller vilkårene for kompensasjon.

          Foreløpig tilsagn er å anse som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b.

 

§ 7 Klageadgang

          Vedtak om foreløpig tilsagn, avslag og beslutning om avvisning anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages etter lovens kapittel VI. Lotterinemnda er klageinstans for Lotteritilsynets vedtak.

          Prosentvis avkortning av kompensasjonskravet på grunn av at det totale søknadsbeløpet overstiger bevilgningen for 2005, anses ikke som et avslag. En slik avkorting kan ikke påklages.

 

§ 8 Tilsagnsbrev

          Etter at alle søknadene er behandlet, vil Lotteritilsynet foreta en endelig fordeling. 

          Vedtak om endelig tilsagn kan ikke påklages.           

 

§ 9 Utbetaling

          Kompensasjonsbeløp opp til kroner 50 000,- utbetales 1. kvartal 2005. Kompensasjonsbeløp på kroner 50 000,- eller mer deles i to like deler som utbetales med en del i 1. kvartal og en del i 3. kvartal.

 

§ 10 Bortfall av refusjon, krav på tilbakebetaling

          Lotteritilsynet kan når som helst kreve fremlagt opplysninger som er av betydning for søknaden.

          Organisasjonen har plikt til straks å melde til Lotteritilsynet dersom den blir oppmerksom på at kompensasjonen er gitt på feil grunnlag.

          Dersom det er gitt kompensasjon på uriktig eller ufullstendig grunnlag, kan kompensasjonsvedtaket endres og det uriktige utbetalte beløpet kreves tilbakebetalt med tillegg av renter. 

 

§ 11 Ikrafttredelse

                Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2005.

 

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442