Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Idrettsstipend
( 26.02.2002 )

Statutter vedtatt på IR’s årsmøte 23. april 1985, (revidert årsmøtet 12.4.94) og søknadsskjema for nedlasting

HENSIKT

  Stipendiet skal stimulere de enkelte ledere og trenere til utdanning og videreutvikling. Det skal stimulere klubbene til å motivere sine administrative tillitsmenn, ledere og trenere til videreutvikling og etterutdanning og for å følge med i nasjonal og internasjonal utvikling.

  Stipendiet skal stimulere aktive idrettsutøvere, enkeltpersoner, så vel som lagidretter, til å satse på sin idrett og å motivere dem til videre utvikling og fremgang rent sportslig. Det skal også stimulere de enkelte klubber til å støtte opp om å søke den idrettslige prestasjon på høyt nivå uten at dette går ut over bredden.

  Stipendiet skal stimulere de enkelte klubber i Kristiansand til å utvikle en best mulig administrasjon og organisering av sine aktiviteter.

  BRUK AV STIPENDMIDLER

  Stipendiet kan benyttes til spesialstudier av både teoretisk og praktisk art. Det kan nyttes til selvstendige studier (prosjekter, undersøkelser), eller til deltakelse på nasjonale/internasjonale fagkongresser/seminarer.

  Stipendiet kan benyttes til:

  • kompensasjon ved fritak fra arbeid
  • ekstrautgifter i forbindelse med nødvendig trening
  • treningsopphold, treningsleir
  • andre spesielle behov

  Stipendiet kan benyttes til tiltak som vil styrke administrasjons- og organisasjonsapparatet i klubben.

  SØKERE

  Stipendiet kan søkes av idrettens ledere og trenere som:

  • kan dokumentere lang idrettslig erfaring og/eller interesse i leder-/trenersituasjon
  • har gjennomgått hele eller deler av idrettens utdanningstilbud,
  • eventuelt annen sidestilt utdanning

  Aktive idrettsutøvere/lag som:

  • ligger på et nivå opp mot det beste på Sørlandet eller nasjonalt
  • gjennom resultater og trening har dokumentert talent og utviklingsmuligheter, for enkeltpersoner eller lag
  • følger et fast planmessig treningsopplegg
  • er villig til å satse langsiktig

  Hvert år avsettes en sum tilsvarende 10-25% av budsjettert beløp (avhengig av søkermassen) til utviklingsstipend for ungdom i aldersgruppen 15 tom. 17 år. Idrettsutøvere som allerede i ung alder har nådd et nasjonalt nivå, behandles særskilt.

  Idrettsklubb som:

  • kan dokumentere/har dokumentert vilje og evne til å utvikle det administrative og organisatoriske apparat i laget
  • bevisst har arbeidet for, eller har konkrete planer om å utvikle planmessig leder/trenerutdanning i egen regi eller sammen med andre klubber
  • på annen måte har vært foregangsfigur og tenkt i nye baner for å legge forholdene best mulig til rette for idrettslige aktiviteter, generelt og/eller for særgrupper, eks. PHU, rehabilitering osv.

  SØKNADS- OG BEHANDLINGSPROSEDYRE

  Søknad om stipend skrives på spesielt søknadsskjema.

  Det gjøres oppmerksom på at søknaden må være fullstendig utfylt, og at alle opplysningene er riktige.

  Søknader fra aktive/trenere/ledere skal sendes via egen klubb som gir sin uttalelse og prioritering før de sender søknadene samlet videre til særkrets/utvalg for samme prøving. Særkretser sender så søknadene videre til IR innen fristen.

  Søknader fra klubb skal sendes via Vest-Agder Idrettskrets for uttalelse og prioritering før de sender søknadene videre til IR innen fristen.

  NB! Dette er meget viktig. Blir ikke dette gjort tilfredsstillende, kan IR’s stipendkomite la være å behandle søknaden.

  Det er en tildeling pr. år, med søknadsfrist fastsatt av styret. Den formelle utdeling skal skje på høsten. Det kan ikke søkes og tildeles til andre tidspunkter.

  Individuelle søkere og lag (A og B) skal sende søknader via hovedstyret i sin klubb og særkrets.

  Klubber som søker (C) skal sende søknader via Vest-Agder Idrettskrets.

  IR vurdere søknadene på bakgrunn av innsendt søknad, referanser, uttalelser og anbefalinger. IR har rett til å kontrollere og søke informasjon på egne vegne.

  Søknader som ikke er formelt i orden, blir ikke behandlet.

  Det kan søkes etterskuddsvis for prosjekter som er gjennomført de fire første månedene i samme kalenderår.

  OPPLYSNINGER SOM SKAL GIS I SØKNADEN

  Søker må gi følgende opplysninger:

  • Personalia
  • Idrettslig erfaring ev. resultater, utdanning
  • Lagets organisasjon (C)
  • Formålet med stipendiet
  • Beløp det søkes om
  • Detaljert plan for anvendelse av stipendiet, inkl. budsjett

  Lag, særkrets, VAI må i sin innstilling:

  • vurdere prosjektet, den aktive – nytteverdi
  • gi eventuell anbefaling/prioritering

  Aktive må legge ved søknaden årsplan og langsiktig plan for trening, sin målsetting på kort og lang sikt, samt liste over forventede kursavgifter, trenings- og reiseutgifter.

  Trenere og ledere må legge ved søknaden liste over påtenkte kurs, samt utgiftsoverslag.

  FORPLIKTELSER

  De som mottar stipend skal utarbeide rapport om bruken av stipendmidlene, som sendes IR umiddelbart etter at prosjektet er gjennomført. Utøvere som ikke har levert rapport vil ikke bli vurdert under neste års tildeling.

  UTLYSNING

  Stipendiet utlyses

   på idrettsrådets nettsider og annonseres.

   KRITERIER

   Idrettsrådet legger følgende kriterier til grunn ved tildeling:

   • idrettens generelle behov
   • det enkelte lags-/særidretts spesielle behov
   • stimuleringseffekter
   • søkerens nivå, erfaring, bakgrunn og fremtidige oppgaver
   • stipendiaten må være medlem av klubb registrert i Kristiansand og ha tilknytning til idrettslivet i kommunen
   • ved stor søknadsmasse og i tilfellet der to søkere er likt kvalifisert, vil den som ikke har fått året før ha fortrinnsrett ved tildeling.

    

   [ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

   Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442