Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Tilskudd til kultur og fritidsformål
( 10.03.2004 )

Kristiansand kommune v/ fritidsetaten deler hvert år etter søknad ut midler til lag og organisasjoner. Mange klubber er berettiget til støtte, men søker ikke!  Benytt denne muligheten og søk NÅ! Fler av tildelingene har søknadsfrist 1. april.

Les mer på http://www.kristiansand.kommune.no/default.asp?id=6894

TILSKUDD TIL KULTUR OG FRITIDSFORMÅL 2002 - OVERSIKTER OG RETNINGSLINJER

Utgitt av Kulturkontoret / Fritidsetaten , Kristiansand Kommune, Serviseboks 417 , 4604 Kristiansand, Kontoradresse: Rådhusgt. 16 , 2.etg. Inngang fra Kirkegata. E-post: kultur@kristiansand.kommune.no

Innhold:

1.0 TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE - OG UNGDOMSORGANISASJONER M.V.

 • 1.1 Oppstartstøtte
 • 1.2 Driftsstøtte
 • 1.3 Husleiestøtte
 • 1.4 Opplæringsstøtte
 • 1.5 Driftstilskudd til skolekorps
 • 1.6 Tilskudd til særlig viktig barne- og ungdomsarbeid.
 • 1.7 Driftsstøtte til korps / orkester
 • 1.8 Driftsstøtte til private grendehus

UNNTAK

2.0 TILSKUDD TIL ARRANGEMENT.

 • 2.1 Tilskudd til kulturarrangement.
 • 2.2 Tilskudd til utveksling mellom vennskapsbyer
 • 2.3 Tilskudd til bydelsarrangement.  

3.0 PRODUKSJONER, KULTURPRIS, STIPEND

 • 3.1 Tilskudd til større produksjoner. (Word-fil)
 • 3.2 Kristiansand kommunes kulturpris.
 • 3.3. Kunstnerstipend

4.0 TILSKUDD TIL KULTUR- OG FRITIDSTILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE.

 • 4.1 Tilskudd til kultur - og fritidstiltak for utviklingshemmede
 • 4.2 Tilskudd til faste kultur- og fritidsaktiviteter for funksjonshemmede.
 • 4.3 Tilskudd til kultur-og fritidstiltak i funksjonshemmedes organisasjoner

KLAGEADGANG

1. TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE - OG UNGDOMSORGANISASJONER M.V.

Formål: Bidra til å gi et variert og stimulerende tilbud til barn og unge i hele Kristiansand.

1.1 OPPSTARTSTØTTE

Tilskuddet kan søkes av alle nye organisasjoner dersom:

 • - den har minst 15 medlemmer under 20 år.
 • - minst 60% av alle medlemmene er under 20 år.
 • - den har medlemskontingent på minst kr. 50,- pr. år.
 • - den har eget styre og regnskap.
 • Som oppstarting regnes også;
 • - oppstarting av selvstendig avdeling i eksisterende forening, med eget styre og regnskap
 • - reorganisering etter minst tre års nedleggelse.

Tilskuddet utgjør kr. 2.000,- som utbetales ved innsending av søknadsskjema m/vedlegg på skjema 1.1.

Søknadsfrist: Hele året og senest 6 mnd. etter oppstarting.

1.2 DRIFTSSTØTTE

Driftsstøtten skal dekke deler av organisasjonenes utgifter til drift.

Krav til organisasjoner som kan søke driftsstøtte, er - i tillegg til kravene under pkt. 1.1:

 • - organisasjonen skal ha eksistert i minimum 1 år
 • - organisasjonen skal ha minimum 15 samlinger pr. år

For organisasjoner over en viss størrelse gis et "administrasjonstillegg" etter følgende beregninger:

Alle lovlige organisasjoner som oppfyller kriteriene får tilskudd..Tilskuddets størrelse avhenger av organisasjonens aktivitet forrige år og antall medlemmer under 20 år pr. 31.12. Variasjoner i kommunale budsjettrammer og antall søkere kan gi variasjoner i tilskuddets størrelse fra år til år.

Søknadsfrist: 1. april på skjema 1.2. Det skal vedlegges medlemsliste hvor bl.a. fødselsår fremgår, årsregnskap og årsberetning fra foregående år. Regnskapet skal spesifisere alle offentlige tilskudd. Søknader som kommer for sent blir ikke behandlet.

1.3 HUSLEIESTØTTE

Husleiestøtten skal dekke deler av organisasjonenes dokumenterte utgifter til husleie.

Organisasjoner som oppfyller kriteriene i pkt 1.1 og 1.2 og som ikke har subsidiert leie i kommunale bygg kan søke. Forrige års dokumenterte utgifter legges til grunn for søknaden. Det er utarbeidet fordelingsnøkkel for beregning av tilskuddet.

Det kan under dette punktet søkes om tilskudd til både leide lokaler og egne lokaler (delvis dekning av utgifter til oppvarming, forsikring og kommunale avgifter m.v.).

Band/mindre ensembler som har medlemmer under 20 år, men som faller utenfor de faste kriteriene etter punkt 1.2 - driftsstøtte, kan søke dekning for deler av dokumenterte utgifter til øvingslokale/lydstudio. Det skal i beregningsgrunnlaget tas hensyn til at gruppen ikke kan søke annen støtte til ordinær drift.

Søknadsfrist: 1. april på skjema 1.3. Dokumentasjoner skal vedlegges. Søknader som kommer for sent blir ikke behandlet.

1.4 OPPLÆRINGSSTØTTE

Formålet med opplæringsstøtten er å medvirke til økt lederrekruttering. Ordinære kurs i organisasjonene (som f.eks. skolekorpsenes sommerskole mv) kommer ikke inn under denne posten.

Organisasjoner som oppfyller kriteriene i pkt. 1.1 og 1.2 kan søke. Det kan gis støtte til delvis dekning av utgifter for ledere og medlemmer som deltar på kurs/konferanser.

Tilskudd til kurs gis etter følgende regler:Kursets varighet:

Kveldskurs med varighet av minst 12 timer, hvorav minst 2 timer pr. kveld.

Helgekurs med varighet av minst 12 timer.

Begrensninger: Det gis tilskudd til inntil 3 kurs pr. organisasjon pr. år med en maksimumsramme avhengig av budsjett.Deltakere:

I Vest-Agder:

Inntil 8 deltakere - 50% av reiseutgifter, 50% av deltakeravgift.

I Norge:

Inntil 3 deltakere - 25% av reiseutgifter, 50% av deltakeravgift.

I Norden:

Kun 1 deltaker - 25% av reiseutgifter, 50% av deltakeravgift.

(Kurs holdt på ferje mellom Kristiansand og Danmark vurderes som holdt i Norge.)

Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober på skjema1.4. Det skal vedlegges kursprogram, deltakerliste, kvittering for betalt kursavgift og kvittering for reiseutgifter.

1.5 DRIFTSTILSKUDD TIL SKOLEKORPS

Gjelder godkjente skolekorps.Søknadsfrist: 1. april på skjema 1.5 og (1.2) m/ vedlegg.

Søknader som kommer for sent blir ikke behandlet.

1.6 TILSKUDD TIL SÆRLIG VIKTIG BARNE- OG UNGDOMSARBEID I H.H.T. HANDLINGSPROGRAMMET.

Formålet med tilskuddsposten er å sikre gode og varierte kultur- og fritidstilbud til barn og unge i hele Kristiansand. Tilskuddsposten er i hovedsak ment å gå til organisasjoners tiltak, men kan også søkes av "løsere" organiserte grupper.

Organisasjoner, kommunale etater og avdelinger kan søke. Posten, som utgjør 15% av den totale tilskuddsramme, er til for å

 • - yte tilskudd til tiltak i bydeler hvor det er stort behov for barne- og ungdomsaktiviteter
 • - yte tilskudd til tiltak som særlig ivaretar intensjonene i de kommunale satsingsområder
 • - yte tilskudd ut fra en samlet, faglig vurdering

Det kan dreie seg om å:

 • - dekke ekstrautgifter som følge av integrering eller oppfylling av satsingsområder
 • - gi en ekstra stimulans til organisasjoner som oppretter avd. i strøk uten andre tilbud til barn og unge
 • - bidra til å opprettholde viktige barne- og ungdomstiltak
 • - gi tilskudd til forsknings- utrednings og kartleggingsprosjekter som bidrar til å gi økt kunnskap om barne- og ungdomsbefolkningen i Kristiansand.

Søknadsfrist: Hele året, på søknadskjema 1.6

1.7 DRIFTSSTØTTE TIL KORPS/ORKESTER

Formål: Stimulere til et variert musikkmiljø.

 • - Tilskudd kan søkes av korps/orkester i kommunen som har:
 • - medlemskontingent på henholdsvis kr. 50/kr. 100 for barn/voksne
 • - har eksistert i mer enn ett år.

Tilskuddet er ment å skulle dekke deler av utgifter til dirigent, husleie, instrumenter, m.m. Tilskudd gis etter følgende tabell utfra søkers medlemstall pr. 31.12. forrige år.

antall utøvere. poeng grunnlag

5- 20 20

21 - 25 25

26 - 30 30

31 - 35 35

36 - 40 40

41- 45 45

46 - 50 50

over 50 52

Unntatt fra beregningen er bedriftskorps, som kan tildeles maksimalt 20 poeng.

Korps og orkester med fast kommunalt tilskudd kan ikke søke.

Søknadsfrist: Innen 1. april hvert år på skjema 1.7

Vedlagt søknaden skal det følge årsregnskap, årsmelding, og medlemsliste som inneholder navn, adresse, fødselsår og dokumentasjon for betalt kontingent.

1.8 DRIFTSSTØTTE TIL PRIVATE GRENDEHUS

Formål: Utvikle møteplasser og lokaler tilpasset nærmiljøets behov.

Tilskuddet kan søkes av velforeninger, andelslag, organisasjoner o.l., som driver lokale forsamlingshus til allment bruk.

Det kan gis tilskudd med inntil 50% av utgifter til strøm, forsikring, kommunale avgifter og ordinært telefonabonnement, beregnet utfra forrige års regnskap.

Søknadsfrist: Innen 1. april hvert år på skjema 1.8

Vedlagt søknaden skal det følge kopi av bilag for de utgifter som inngår i beregningsgrunnlaget, årsregnskap, årsberetning og brukerplan.

UNNTAK FOR POSTENE 1.1 TIL 1.8

1. Det gjøres unntak fra regelen om at min. 60% av medlemmene skal være under 20 år for store organisasjoner (minimum 100 medlemmer) som i stor utstrekning driver sin virksomhet for barn og unge. Beregningsgrunnlaget er imidlertid basert på medlemsmassen under 20 år. I tvilstilfeller bringes saken fram for kulturstyret.

2. Søndagsskoler gis varig fritak fra kravet om medlemskontingent.

3. Andre unntak fra reglementet avgjøres av kulturstyret.

2.0 TILSKUDD TIL ARRANGEMENT.Formål: Legge forholdene tilrette for et variert kulturtilbud.

2.1 Tilskudd til kulturarrangement.

Organisasjoner/grupper/freelancere m. fl. som arrangerer konsert, folkefest, utstilling, teater, idrettsarrangement o.l., som er åpne for publikum, kan søke tilskuddet til deler av honorar, leie av lokaler og utstyr. Organisasjoner som får driftstilskudd over kulturbudsjettet, kan ordinært ikke få støtte.

- Det er en forutsetning at det i budsjett er kalkulert med inntekter som står i forhold til arrangementet.

- Det gis tilskudd med inntil 50 % av utgiftene. Tilskudd på over

kr 10 000 behandles av kulturstyret.

Søknadsfrist: 4 ganger i året:

 • 15. februar
 • 15. mai
 • 15. september
 • 15. desember

Søknadsfrisen 15. desember gjelder for arrangementer i påfølgende år.

Budsjett og finansiering av tiltaket må følge søknaden. Ved større søknader bør det tas kontakt med saksbehandler i god tid før arrangement skal avholdes. Det er utarbeidet nærmere retningslinjer og søknadskjema (2.1).

2.2 Tilskudd til utveksling mellom vennskapsbyer.Formål: Utvide samarbeid mellom organisasjoner og grupper på tvers av landegrenser.

Tilskudd kan søkes av alle organisasjoner innenfor et utvidet kulturbegrep som har kontakt med parallell organisasjon/gruppe i vennskapsbyer. Det kan gis tilskudd til delvis dekning av utgifter ved besøk til eller fra Kristiansands vennskapsbyer. Tilskudd gis fortrinnsvis til arrangementsutgifter ved besøket. Det forutsettes at de personer/grupper som innvilges tilskudd til besøk i utlandet påtar seg vertsforpliktelser ved ønsket gjenbesøk.

Søknader sendes på eget skjema , 2.2

2.3 Tilskudd til bydelsarrangement.Formål: Stimulere til økt samarbeid om et utvidet kulturtilbud i bydelene, med hovedvekt på tilbud for barn og unge. I bydeler med bemannet bydelshus kan foreninger, lag, grupper med tilhørighet i bydelen søke tilskudd til:Åpne arrangement: - f.eks. barnas dag, bydelsdager, konserter osv., som er åpne for alle aldersgrupper. Det gis tilskudd med inntil kr. 2000,- som utbetales ved innsending av regnskap.

Spesielle dager/arrangement: f.eks. 17. Mai, St.Hans osv. Det gis tilskudd med inntil kr. 2000,- pr. arrangement, som utbetales ved innsending av regnskap.

Oppstarting av tiltak av mer varig karakter, dersom disse faller utenfor de ordinære tilskuddsordningene. Tilskuddet utbetales ved oppstarting. Det gis tilskudd med inntil kr. 2000,-. Hvis tiltaket nedlegges tilfaller eventuelt innkjøpt utstyr Kr.sand kommune ved grendehuset/ bydelshuset.

Ved større samarbeidstiltak mellom beboergrupper og /eller organisasjoner kan det etter nærmere vurdering gis tilskudd ut over de beløp som er nevnt over.

Søknadsfrist: hele året . Nærmere opplysninger og søknadskjema fås på bydels-/grendehusene eller Fritidsetaten.

Dersom det søkes tilskudd etter punkt. 2.3, kan det ikke samtidlig søkes tilskudd fra punkt 2.1 og/eller 2.2.

Grupper, lag i bydeler uten kommunale bydels-/grendehus kan søke til lignende tiltak under punkt. 2.1 og 2.2.

3.0 PRODUKSJONER, KULTURPRIS, STIPEND

3.1 TILSKUDD TIL STØRRE PRODUKSJONER

Formål: Bidra til ulike typer produksjoner der landsdelens kulturelle arv, dens mangfold og nyskapende muligheter utnyttes.

Støtten gis til kulturorganisasjoner/grupper/freelancere/kunstnere/privatpersoner. Organisasjoner som får drifstilskudd over kulturbudsjettet, kan ordinært ikke få støtte.

Det kan f.eks. søkes tilskudd til produksjon av scenekunst, film- og video, musikk, litteratur, billedkunst og kunsthåndverk.

Det gis støtte både til amatørprosjekt og til profesjonelle produksjoner.

Søknadsfrist: 15. januar hvert år.

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema, men retningslinjer som informerer om hvilke opplysninger søknaden må inneholde.

3.2 KRISTIANSAND KOMMUNES KULTURPRIS.

Kristiansand kommunes kulturpris har som formål å stimulere kunstnerisk virksomhet og berømme spesiell innsats for byens kulturliv.

Prisen består av en skulptur med inskripsjon og et pengebeløp, for tiden kr 10 000.

Prisen kan gis til personer eller grupper innen eller fra Kristiansand, som enten har gjort en bemerkelsesverdig administrativ innsats, eller på annen måte har utført et banebrytende kulturelt arbeid – også gjennom utøvende kunstnerisk virksomhet.

Kulturstyret tildeler prisen etter innstilling fra et utvalg på tre personer valgt av og blant kulturstyrets medlemmer.

Begrunnede forslag på kandidater sendes Kulturdirektørens kontor innen 1. april hvert år.

3.3 KUNSTNERSTIPEND

Formål: Stipendet skal bidra til å skape gode arbeidsbetingelser for kunstnere i Kristiansand

Det kan søkes om tilskudd i tre kategorier:

 • A- Utdanningsstipend til unge kunstnere
 • B- Etableringsstipend til nyutdannede kunstnere
 • C- Arbeids-, videreutdannings- , reisestipend til etablerte kunstnere

Ta kontakt med ekspedisjonen på Kulturkontoret for ytterligere informasjon - tlf: 38 07 51 50

Søknadsfrist : 1.oktober , på søknadsskjema 3.3

4.0 TILSKUDD TIL KULTUR- OG FRITIDSTILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Formål: Legge forholdene tilrette for at funksjonshemmede i størst mulig grad kan delta i fritidsaktiviteter i organisasjonslivet på lik linje med og i samvær med andre.

4.1 TILSKUDD TIL KULTUR - OG FRITIDSTILTAK FOR UTVIKLINGSHEMMEDE

Lokale organisasjoner , grupper og enkeltpersoner som ikke kommer inn under andre tilskuddsposter kan her søke om tilskudd til nye tiltak til utviklingshemmede.Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres.

- Integreringstilskudd kan ytes til barne - og ungdomsorganisasjoner som gir nye tilbud til funksjonshemmede brukere i sin ordinære drift.

Tilskuddets størrelse baseres på faktiske merkostnader ved integrering.

- Arrangementstilskudd kan ytes til arrangementer rettet mot målgruppen. Det må søkes i god tid før arrangementet . Det gis forhåndstilsagn og tilskuddet blir ubetalt via Kemneren etter innsending av regnskap m/bilag.

Søknadsfrist: 1.april og 1.oktober på skjema 4.1

- Stimuleringstilskudd (f.eks prosjekter) ved integrering i barne og ungdomsorganisasjoner mv. jfr 1.6

Søknadsfrist: hele året.

Søknaden skal vedlegges budsjett / dokumenterte utgifter.

Det kan ytes tillskudd med inntil 50% av faktiske kostnader.

Søknader som omhandler mer enn kr. 10.000 må behandles av Kulturstyret.

4.2 TILSKUDD TIL FASTE KULTUR- OG FRITDISAKTIVITETER FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Lokale organisasjoner, foreninger og grupper som tilhører Kristiansand og som driver kulturtiltak og fritidsvirksomhet rettet mot funksjonshemmede kan søke her.

Det kan søkes om tilskudd til oppstart og drift .

· Oppstartingsstøtte kan søkes av alle nye organisasjoner dersom:

 • - den har minst 5 medlemmer
 • - den har medlemskontingent på minst kr.50 pr.år.
 • - den har eget styre og regnskap

Tilskuddet utgjør kr. 2000 som utbetales v/ innsending av skjema m/ vedlegg.

Søknadsfrist: hele året på skjema 4.2

· Driftsstøtte kan søkes av samme organisasjoner dersom:

 • - den har eksistert i minst 1 år.
 • - den har minst 10 samlinger pr. år.
 • - det forutsettes at organisasjonen vedlegger medlemsliste, siste årsrapport og regnskap.

Søknadsfrist: 1. april på skjema 4.2

4.3 TILSKUDD TIL KULTUR- OG FRITIDSTILTAK I FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

Lokale organisasjoner som tilrettelegger kultur- og fritidstiltak

(eks.døve , blinde eller andre med tilretteleggingsbehov). Det legges vekt på at deltakere har særlige bistandsbehov som gjør at de ikke kan delta på ordinære tiltak. Arrangementer og aktiviteter rettet mot barn og unge prioriteres.

Det kan søkes om arrangementstøtte og aktivitetsstøtte.

Det må søkes minst 1mnd. før arrangementer . Det gis et forhåndstilsagn og tilskuddet blir utbetalt via Kemneren etter innsending av regnskap m/bilag.

Søknadsfrist: 1.april og 1.oktober på skjema 4.3

KLAGEADGANG - GJELDER ALLE TILSKUDSORDNINGER

Kulturstyret er ankeinstans i saker hvor søknader er behandlet administrativt i følge delegasjon. Kulturstyrets behandling av anken vil være endelig. Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt kulturdirektørens melding om vedtaket.

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442