Idrettsrådet i Kristiansand
  Idrett i Kristiansand Storbyprosjektet Støtteordninger Om Idrettsrådet Kontakt oss 

 Nyheter
 Kommunens Handlingsplan
Tilskudd til forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet
( 02.02.2004 )

Det er på statsbudsjettet for 2004 avsatt 10 millioner kroner for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen gjennom støtte til frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen følges opp av Sosial- og helsedirektoratet under navnet ”Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak”.

Tilskudd til forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet

Se www.shdir.no

Det er på statsbudsjettet for 2004 avsatt 10 millioner kroner for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen gjennom støtte til frivillige organisasjoner. Tilskuddsordningen følges opp av Sosial- og helsedirektoratet under navnet ”Tilskudd til helsefremmende og forebyggende tiltak”.


Målgruppen for tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner som arbeider med forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet. Det gis kun tilskudd til hovedorganisasjoner, og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité vil bli prioritert.

Lokale lag og foreninger må søke gjennom sin hovedorganisasjon, og det er hovedorganisasjonens oppgave å sende søknadene samlet og i prioritert rekkefølge til Sosial- og helsedirektoratet. Det kan søkes om midler til prosjekter som stimulerer til økt fysisk aktivitet gjennom samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og/eller mellom frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Søknad

Søknaden skal fylles ut på et eget søknadsskjema, som finnes på kan lastes ned fra www.shdir.no  Det må fylles ut et skjema for hvert prosjekt, og hvert prosjekt skal ha en navngitt kontaktperson som er ansvarlig for gjennomføring og rapportering. Ufullstendige søknader blir returnert.

Søknaden skal beskrive:

 • prosjektets mål og forventede resultater
 • i hvilken grad det planlagte prosjektet er i samsvar med formålet for tilskuddsordningen
 • kunnskap/dokumentasjon som legges til grunn for prosjektet
 • gjennomføringsplan og vurdering av gjennomførbarhet
 • tidsplan for gjennomføringen
 • budsjett
 • finansieringsplan
 • søknadssum
 • evt. evalueringsplan, dette gjelder spesielt for større prosjekter

For hovedorganisasjoner: Skjema for prioritering av søknader foreligger som en del av søknadsskjemaet.

Prioriteringer

Ved tildeling av midler vil følgende prosjekter bli prioritert:
 • Prosjekter som følger opp satsing på fysisk aktivitet som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, jf. St.meld. nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge.
 • Prosjekter med barn og unge som målgruppe.
 • Prosjekter som legger til rette for fysisk aktivitet på lokalplanet.
 • Prosjekter som inkluderer lavterskelaktiviteter.
 • Prosjekter med aktiviteter som appellerer til grupper som er for lite fysisk aktive og som faller utenfor de ordinære aktivitets- og idrettstilbudene.
 • Prosjekter som medfører utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud.

Tildeling av midler gis kun for ett år om gangen og midlene kan ikke overføres til neste år eller til andre prosjekter enn det tilskuddet gjelder for.

[ Tilbake ]   Tips en vennTips   Utskriftsvennlig versjon av denne artikkelenUtskrift   Last ned som PDFPDF 

Idrettsrådet i Kristiansand, Postboks 451, 4664 Kristiansand, Orgnr: 841 357 442